Η ISON Psychometrica συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα – Strength

STRENGTh – Ενδυνάμωση των Κοινωνικο-συναισθηματικών Δεξιοτήτων των Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού H ISON Psychometrica επικεντρώνεται στον Ανθρώπινο Παράγοντα παρέχοντας αξιόπιστα εργαλεία και υπηρεσίες που συμβάλλουν αποτελεσματικά στην καλύτερη λήψη αποφάσεων…