Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού​

Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε να ανακαλύψετε και να βγάλετε στην επιφάνεια το δυναμικό των ανθρώπων σας, αλλά και του ίδιου σας του εαυτού. Αναβαθμίστε τη ζωή σας με τα κατάλληλα εργαλεία και υπηρεσίες, και ξεγνοιάστε. Εμπιστευτείτε μας και θα παίρνετε τις καλύτερες αποφάσεις για ότι σχετίζεται με τους γύρω σας και τον εαυτό σας.

hr1

Σύστημα Επιλογής Ανθρώπινου Δυναμικού

Μέσω του Συστήματος Επιλογής Ανθρώπινου Δυναμικού, η ISON σας παρέχει υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις σύγχρονες εργασιακές εξελίξεις, οι οποίες σας επιτρέπουν να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήμα ως προς την εξεύρεση και αξιολόγηση των υποψηφίων.  Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της συγκεκριμένης διαδικασίας είναι ότι η εξεύρεση και αξιολόγηση των υποψηφίων πραγματοποιείται με έναν πρακτικό συνδυασμό μεθόδων.Οι συνεργάτες μας το χρησιμοποιούν για θέσεις ευθύνης όλων των επιπέδων, από πρωτοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας μέχρι ανώτατα στελέχη και γενικούς διευθυντές ακολουθώντας τα εξής στάδια:

Προσέλκυση Υποψηφίων

Αξιολόγηση

Οι άνθρωποι δεν είναι το σημαντικότερο κεφάλαιο για μία εταιρία. Οι σωστοί άνθρωποι όμως, είναι.

pexels fauxels 3184423

Σύστημα Αξιολόγησης Προσωπικού

Κατάλληλες Δεξιότητες Κατάλληλη Συμπεριφορά Κατάλληλος για το ρόλο

Το Σύστημα Αξιολόγησης Προσωπικού που προτείνει η ISON συνιστά ένα αποτελεσματικό εργαλείο τόσο για την ανάδειξη των δυνατοτήτων και των αδυναμιών των υποψήφιων, όσο και τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητάς του υπάρχοντος προσωπικού, συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων της εταιρίας σας. Επιπλέον, βοηθά στον εντοπισμό αναγκών εκπαίδευσης και ανάπτυξης εργαζομένων, ώστε με κατάλληλα στοχευμένες ενέργειες να καλυφθούν τυχόν αδυναμίες και ελλείψεις.


Η Αξιολόγηση των εξεταζόμενων ακολουθεί διαφορετικά προγράμματα, ανάλογα με το επίπεδο και τη θέση εργασίας. Η ISON χρησιμοποιεί ένα αξιόπιστο μοντέλο αξιολόγησης συνδυαστικών χαρακτηριστικών βάσει των εξειδικευμένων αναγκών της εταιρίας σας, το οποίο λαμβάνει υπ’ όψιν στοιχεία προσωπικότητας, αξίες, κίνητρα, ικανότητες και επαγγελματική συμπεριφορά, έτσι ώστε να διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα για κάθε εξεταζόμενο. Η διαπίστωση των επιθυμητών χαρακτηριστικών και του βαθμού στον οποίο αυτά εμφανίζονται μπορεί να γίνει με συνδυαστική ανάλυση των αποτελεσμάτων μέσω:

Σύστημα αξιολόγησης 360°

Μερικές φορές ο μόνος τρόπος για να δεις τον εαυτό σου καθαρά είναι μέσα από τα μάτια των άλλων

Η αποδοτικότητα και ο βαθμός συνεργασίας του προσωπικού σας είναι καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη του Οργανισμού. Αντίστοιχης βαρύτητας είναι και η συνεχής αξιολόγηση των προϊσταμένων και των ηγετικών τους ικανοτήτων. Το Σύστημα Αξιολό-  γησης 360° Leadership Survey που προτείνει η ISON είναι μία αξιόπιστη μέθοδος αξιολόγησης ενός ευρέος φάσματος ηγετικών δεξιοτήτων, ικανών να διαμορφώνουν την αποτελεσματική ηγεσία. Το Σύστημα παρέχει τη δυνατότητα ανατροφοδότησης για τις ικανότητες και τα χαρακτηριστικά ανώτατων και ανώτερων στελεχών, όπως αυτά γίνονται αντιληπτά τόσο   από τα ίδια τα στελέχη όσο και από τους συνεργάτες τους. Αρχικά οι συμμετέχοντες αυτο- αξιολογούνται, προκειμένου να εξοικειωθούν με το περιεχόμενο της διαδικασίας, ενώ στη συνέχεια κάθε συμμετέχων αξιολογεί διαδοχικά τους υπόλοιπους.

Το Σύστημα Αξιολόγησης 360° Leadership Survey της ISON έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα πρακτικό και χρήσιμο, καθώς μπορεί να αξιοποιηθεί για:

Σύστημα Αξιολόγησης Απόδοσης

Η αντικειμενική αξιολόγηση προσωπικού οδηγεί σε Ανάπτυξη και Επιτυχία

Είμαστε βέβαιοι πως η Διοίκησή σας θέτει φιλόδοξους στόχους για τη λειτουργία και ανάπτυξη της εταιρίας. Ωστόσο, αν οι στόχοι δεν γνωστοποιηθούν, αν δεν εξασφαλιστεί η δέσμευση των εργαζομένων και αν δεν τεθεί συγκεκριμένο πλάνο δράσης, δεν μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή. Η Αξιολόγηση της Απόδοσης συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων σας αποτελώντας πυξίδα για κάθε εργαζόμενο. Με τη διαδικασία αυτή εξασφαλίζεται η προσωπική εξέλιξή του, η οποία συμβάλλει στην αύξηση της εργασιακής ικανοποίησης, της παρακίνησης και της αφοσίωσης στην εταιρία. Το Σύστημα Αξιολόγησης της Απόδοσης της ISON είναι μία αξιόπιστη μέθοδος μέτρησης της απόδοσης των εργαζομένων σε σχέση με το είδος, τον όγκο, τον χρόνο και την ποιότητα εργασίας. Τα Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης της Απόδοσης προσαρμόζονται στα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες σας και αφορούν την αξιολόγηση τόσο ποιοτικών όσο και ποσοτικών στοιχείων. Ενδεικτικά στοιχεία είναι τα εξής: 

Από τα αποτελέσματα μπορείτε να εντοπίσετε τις ανάγκες εκπαίδευσης και ανάπτυξης των εργαζομένων σας, ενώ παράλληλα ωφελείτε τους εξεταζόμενους παρέχοντάς τους ανατροφοδότηση για την ανάπτυξη της σταδιοδρομίας τους. Σας βοηθά επίσης στη λήψη αποφάσεων που αφορούν προαγωγές, μετακινήσεις, απολύσεις και επιπρόσθετες παροχές.

 

Διαχείριση Αλλαγής

Το μυστικό της αλλαγής είναι να διοχετεύσεις την ενέργεια σου όχι πολεμώντας το παλιό, αλλά χτίζοντας το καινούριο

Μέσα στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται από αστάθεια, ραγδαίες μεταβολές και απρόβλεπτες τεχνολογικές και οργανωτικές εξελίξεις, η προετοιμασία για την αφομοίωση και την διαχείριση των αλλαγών καθίσταται επιτακτική για κάθε εταιρία που προσβλέπει στην διάρκεια και την εδραίωση της στην αγορά. 

Εταιρίες με Ανθρώπινο Δυναμικό ικανό να προσαρμόζεται εύκολα και άμεσα στις νέες συνθήκες, αποκτούν ένα σημαντικό προβάδισμα έναντι των ανταγωνιστών τους και μπορεί να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητά τους. Συχνά, η έλλειψη πληροφόρησης, ο φόβος για το άγνωστο και την αποτυχία, η απροθυμία για πειραματισμό και η αντιμετώπιση των μεταβαλλόμενων συνθηκών ως «απειλητικών» τόσο για τον εργαζόμενο, όσο και για την εξέλιξη του οργανισμού, μπορεί να οδηγήσει σε αντίσταση στην αλλαγή. Οι αλλαγές σε ρόλους υποστηρίζονται με συστηματικό και εστιασμένο Coaching, ενώ στις υψηλότερες θέσεις της ιεραρχίας παρέχεται Mentoring για την αναδιαμόρφωση της συνολικής οπτικής και φιλοσοφίας των στελεχών.

Η ISON έχει την εμπειρία και την υποδομή να σας υποστηρίξει σε περιπτώσεις Διαχείρισης Αλλαγής εφαρμόζοντας ένα αποτελεσματικό πλάνο προσαρμοσμένο στους εταιρικούς στόχους και τα πρότυπα του οργανισμού σας, ώστε να επηρεάσει θετικά τις στάσεις των εργαζομένων απέναντι στις αλλαγές που μπορεί να προκύψουν σε περιστάσεις όπως:

Η επιτυχημένη στρατηγική της ISON, αφορά τόσο στη συμμετοχή των εργαζομένων όσο και στην επικοινωνία με αυτούς, έτσι ώστε τα οφέλη που θα προκύψουν από τις αλλαγές να είναι ορατά όχι μόνο στον ισολογισμό, αλλά στην καθημερινότητά τους. Μέσω της συμμετοχής τους, οι εργαζόμενοι προτείνουν λύσεις και αντιλαμβάνονται πως η γνώμη τους έχει βαρύτητα. Αναπτύσσουν υπευθυνότητα προς τις προτεινόμενες αλλαγές με αποτέλεσμα να αυξάνεται η παρακίνηση τους και να μειώνονται τυχόν αρνητικές αντιδράσεις.

Ψυχολογική Στήριξη Εργαζομένων και Μελών της Οικογένειας τους

Στην προσπάθεια να συμβάλουμε στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, καθώς και της ποιότητας της καθημερινότητας των εργαζομένων, δημιουργήσαμε μία υπηρεσία Συμβουλευτικής Ψυχολογικής Στήριξης Εργαζομένων και Μελών της Οικογένειας τους – we4you™. Η ψυχική και σωματική υγεία των εργαζομένων επιδρά στην εργασιακή απόδοση και την παραγωγικότητα. Η έντονη ένταση, το άγχος, και η πίεση λόγω προθεσμιών ή φόρτου εργασίας, είναι συναισθήματα που βιώνονται καθημερινά στο επαγγελματικό περιβάλλον. Ακόμα, δυσκολίες στην οικογένεια ή/και στις διαπροσωπικές σχέσεις των εργαζομένων επηρεάζουν την λειτουργικότητα τους. Το we4you™ είναι μία υπηρεσία που προσφέρεται από την ISON με στόχο την καλύτερη αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων στη δουλειά ή στο σπίτι και την ενδυνάμωση των εργαζομένων και των ανθρώπων του άμεσου περιβάλλοντός τους. 

Το we4you™ με τη συνδρομή κατάλληλα καταρτισμένων ειδικών, δίνει την ευκαιρία στους εργαζόμενους ή και μέλη των οικογενειών τους να αντιμετωπίσουν ζητήματα και δυσκολίες της καθημερινότητας και να ενισχύσουν την ψυχική τους ευημερία.

Σε ποιούς απευθύνεται

Η υπηρεσία we4you™ της ISON απευθύνεται σε κάθε εταιρεία και οργανισμό που ενδιαφέρεται για την ενίσχυση της ψυχικής ευημερίας των εργαζομένων ή και των κάθε είδους συνεργατών της, καθώς και τα μέλη της οικογένειας τους και αναγνωρίζει το όφελος από την επιλογή να τους υποστηρίξει στην αντιμετώπιση τυχόν εργασιακών και προσωπικών ζητημάτων. 

Εργασιακή Ανατοποθέτηση (Outplacement)

Οι δύσκολοι δρόμοι συχνά οδηγούν σε καλύτερους προορισμούς

Τα προγράμματα Eργασιακής Aνατοποθέτησης (outplacement) θεωρούνται από τις πλέον σημαντικές παροχές των εταιριών προς τους εργαζομένους σε περιπτώσεις λήξης της μεταξύ τους συνεργασίας.

Υποστηρίζουν και καθοδηγούν τα άτομα προκειμένου να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας ενώ
παράλληλα εξασφαλίζουν τη διαμόρφωση θετικής εικόνας για την εταιρία.

Το πρόγραμμα Εργασιακής Ανατοποθέτησης της ISON παρέχει σημαντικά οφέλη τόσο στον εργαζόμενο που αποχωρεί όσο και στην εταιρία σας.

Τα κυριότερα οφέλη για εσάς είναι η διευκόλυνση της διαδικασίας αποχώρησης του εργαζομένου, η ενίσχυση του προφίλ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η μείωση των δικαστικών προσφυγών και η υποστήριξη όσων ανακοινώνουν τη λήξη της συνεργασίας. Όσον αφορά τον εργαζόμενο που αποχωρεί, δίνεται πρόσβαση σε επαγγελματικές ευκαιρίες και λαμβάνει έμπρακτη βοήθεια για την διαχείριση της απώλειας, την αποδοχή της κατάστασης, τη διερεύνηση της αγοράς και την αναζήτηση νέων προοπτικών εργασίας.

Χρησιμοποιούμε έναν πρακτικό συνδυασμό συμβουλευτικών – υποστηρικτικών μεθόδων, ανάλογα με το επίπεδο, τη θέση εργασίας και τον χρόνο υποστήριξης που έχει συμφωνηθεί, ο οποίος αναλύεται στα εξής στάδια:

Εξειδικευμένοι σύμβουλοι της ISON βοηθούν τον αποχωρούντα να αντιμετωπίσει τα διάφορα στάδια απογοήτευσης που σηματοδοτούνται από συναισθηματικές, διανοητικές, συμπεριφοριστικές και σωματικές αλλαγές.

Αποσκοπεί στην ενίσχυση της αυτογνωσίας και της αυτοεκτίμησης του συμβουλευόμενου.

Εκπαίδευση του ενδιαφερόμενου από εξειδικευμένο Σύμβουλο στη στρατηγική του εντοπισμού στόχου και συστηματική καθοδήγηση στην μεθοδολογία κατάκτησής του.

Ένα κρίσιμο στάδιο για ανθρώπους που επιχειρούν να εισέλθουν σε ένα νέο εργασιακό χώρο ή για άτομα που κάνουν προσπάθειες να ξεκινήσουν μία καινούρια δική τους δουλειά.

Σχετίζεται με την εργασιακή επίδοση και απόδοση, όπου το άτομο μαθαίνει να επικεντρώνει την προσοχή στην εργασία του και να μην αποσπάται από διάφορους εξωγενείς παράγοντες.

Σύστημα Ανάπτυξης & Ενδυνάμωσης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Η αντικειμενική αξιολόγηση προσωπικού οδηγεί σε Ανάπτυξη και Επιτυχία

Οι συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς επιτάσσουν τη συνεχή Ανάπτυξη και Ενδυνάμωση του Ανθρώπινου Δυναμικού προκειμένου να ανταπεξέλθει με αποτελεσματικότητα στις νέες συνθήκες, να διατηρήσει το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα και να συμπράξει στη συνέχιση μιας επιτυχούς πορείας της εταιρίας. Οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την επανεκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση των εργαζομένων αφορούν:

Το Σύστημα Ανάπτυξης & Ενδυνάμωσης που προτείνει η ISON σχεδιάζεται ανάλογα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις σας με σκοπό την βελτίωση των ειδικότερων δεξιοτήτων ανάλογα με τις ανάγκες της εργασιακής θέσης, οι οποίες παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ποιότητα του παραγόμενου αποτελέσματος και στην εργασιακή απόδοση.

Στοιχεία επικοινωνίας