Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις

Βασιζόμενη στην καλή γνώση των ανθρώπινων δυνατοτήτων, η ISON επιτυγχάνει τη βελτιστοποίηση της
λει­τουρ­­­­γίας των Οργα­νι­σμών σε σχέση με τη δομή τους, τις λει­τουργίες που πρέπει να επι­τελούνται και την επικοινωνία των ανθρώ­πων που συν­εργά­ζονται για να πετύχουν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.

Ιδιαίτερα αντικείμενα αποτελούν:

Ανάλυση Οργανωτικής Δομής Διαχείριση της Αλλαγής
Aνάλυση Ροής Εργασίας Περιγραφές Θέσεων Εργασίας
Δημιουργία Οργανογράμματος Συστήματα παρακίνησης
Aνάλυση Εργασιακού Κλίματος Αξιολόγηση 360
Επιλογή Στελεχών Κέντρα Αξιολόγησης Προσωπικού

Προσφέροντας τις υπηρεσίες της σε φορείς με διαφορετικό υπόβαθρο κάθε φορά, από παραδοσιακούς Δημόσιους Οργανισμούς, μέχρι μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις, η ISON έχει αποκτήσει αξιόλογη δυνατότητα προσαρμογής και λειτουργικότητας σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Συνδυάζοντας την επιστημονική ακρίβεια με βαθιά κατανόηση του σύγχρονου επιχειρησιακού περιβάλλοντος, προσφέρει στους συνεργαζόμενους Οργανισμούς ρεαλιστικές και πρακτικές, άμεσα εφαρμόσιμες λύσεις.

Στοιχεία επικοινωνίας