Skip links
connect_progect_gr

CONNECT! Eramus+ | Ανασκόπηση βιβλιογραφίας (IO1)

CONNECT! – Σύνδεση της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας με την Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων: Καινοτόμο Πρόγραμμα Ανωτέρων Σπουδών

Ο στόχος του έργου CONNECT! (No 2019-1-DE01-KA203-005010), το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ είναι η σύνδεση της επαγγελματικής συμβουλευτικής και ανάπτυξης σταδιοδρομίας (Σ.Α.Σ.) με την ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων (Α.Α.Π.) στις επιχειρήσεις μέσα από προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης.

Στην Ευρώπη, περισσότεροι από 220 εκατομμύρια άνθρωποι εργάζονται σε μικρές ή μεγάλες εταιρίες. Παράλληλα με την ήδη υπάρχουσα εργασία τους, οι άνθρωποι συχνά χρειάζεται να αναθεωρήσουν, να προσαρμόσουν και να αναπτύξουν την καριέρα τους. Η δια βίου συμβουλευτική σταδιοδρομίας και οι συναφείς υπηρεσίες αποτελούν σημαντικά μέσα σε αυτό το πλαίσιο (EU Resolution 2004· 2008). Ταυτόχρονα, οι εργαζόμενοι μετακινούνται ολοένα και περισσότερο, ψάχνουν για ελκυστικές, σταθερές και προσανατολισμένες προς το μέλλον ευκαιρίες απασχόλησης και χρειάζονται υποστήριξη για να έχουν πρόσβαση στην προσφορά εργασίας σε όλη την Ευρώπη. 

Αντιμέτωποι με τις τρέχουσες και μελλοντικές τάσεις σχετικά με τις δημογραφικές αλλαγές, την ψηφιοποίηση, τον παγκόσμιο ανταγωνισμό και την έλλειψη δεξιοτήτων, πολλοί οργανισμοί σε όλη την Ευρώπη δέχονται αυξανόμενη πίεση για να διατηρήσουν ταλαντούχους υπαλλήλους, οι οποίοι έχουν τα κατάλληλα προσόντα, ικανότητες και κίνητρα. Έχοντας επίγνωση ότι το έργο δεν είναι δυνατόν να αγγίξει όλους αυτούς τους ανθρώπους, στόχος είναι να επέλθει αλλαγή στις μελλοντικές πρακτικές για την εξέλιξη της σταδιοδρομίας στις επιχειρήσεις.

Οι ομάδες στόχευσης συμπεριλαμβάνουν εργαζόμενους όλων των ηλικιών, όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων και πιστοποιήσεων. Συμπεριλαμβάνονται ειδικά οι εργαζόμενοι που αντιμετωπίζουν ειδικές δυσκολίες και κινδύνους. Οι σπουδαστές ΕΕΚ και οι ασκούμενοι στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αποτελούν ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος. Οι φοιτητές ως (μελλοντικοί) ειδικοί και οι  επαγγελματίες στον χώρο της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ), οι ακαδημαϊκοί στο Πανεπιστήμιο και οι εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης ενηλίκων (ΕΕΚ), καθώς και οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα καλούνται να παίξουν σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή των προβλεπόμενων αλλαγών.

Το έργο, στο οποίο συμμετέχουν οι Αυστρία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ολλανδία, και Σερβία,  αναμένεται να βελτιώσει τις υπηρεσίες συμβουλευτικής και διαχείρισης σταδιοδρομίας, καθώς και τις σχετικές μορφές υποστήριξης των εργοδοτών και των εργαζομένων τους. Θέματα σταδιοδρομίας θα ενσωματωθούν σε διαφορετικά πεδία και διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών. Τα παραδοτέα του έργου (εκπαιδευτικό υλικό) θα είναι διαθέσιμα στην ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά και σε φορείς και επαγγελματίες του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για διάστημα τριών ετών.

Τα παραδοτέα του έργου στοχεύουν στην επίτευξη μιας σειράς αποτελεσμάτων. Στο έργο αποκαλούνται πνευματικά αποτελέσματα (Intellectual Οutcomes –“IO”):

 • IO1: Ανασκόπηση βιβλιογραφίας
 • IO2: Κατευθυντήριες γραμμές για καινοτόμες πρακτικές 
 • IO3: Ανάπτυξη εγχειριδίου και εκπαιδευτικού υλικού
 • IO4: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για σύμβουλους και εκπαιδευτές – προσαρμογή και πειραματική εφαρμογή του διδακτικού πλαισίου
 • IO5: Ανάπτυξη κέντρου πληροφόρησης
 • IO6: Διαδικτυακή πύλη κέντρου πληροφόρησης
 • IO7: Πιλοτική εφαρμογή, αξιολόγηση και συστάσεις για την υλοποίηση ενός προγράμματος μαθημάτων στον χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ένα από τα πρώτα αποτελέσματα, το οποίο αποτελεί σημείο εκκίνησης για τις δραστηριότητες του έργου CONNECT!,  είναι μια ανασκόπηση των θεωρητικών πλαισίων, των πρακτικών και των πραγματικών αναγκών με βάση την βιβλιογραφία, τα διαδικτυακά μέσα πληροφόρησης και άλλες πηγές. Η ακαδημαϊκή εκπαίδευση στο πεδίο της συμβουλευτικής και της ανάπτυξης σταδιοδρομίας (ΣΑΣ) στο πλαίσιο της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (ΔΑΔ) και ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων (ΑΑΠ) απαιτεί μια καλά εδραιωμένη βάση γνώσεων.

Ο στόχος αυτού του πρώτου αποτελέσματος IO1 είναι να συνοψίσει την κατάσταση των καινοτόμων προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης καθώς και των προγραμμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που σχετίζονται με το γενικό θέμα του έργου: συμβουλευτική σταδιοδρομίας και ανάπτυξη των εργαζομένων.

Οι εταίροι σε αυτό το έργο εκπόνησαν εθνικές εκθέσεις που συνοψίζουν τα πορίσματα της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας, των μελετών, των μέσων ενημέρωσης και των διαθέσιμων πόρων σε καθεμία από τις χώρες-εταίρους (Αυστρία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ολλανδία και Σερβία). Οι μελέτες διενεργήθηκαν σύμφωνα με τις συμφωνηθείσες οδηγίες, προκειμένου να διασφαλιστεί η συγκρισιμότητα των ευρημάτων.

Τα βασικά θέματα που βρέθηκαν στο επίκεντρο της αναθεώρησης σε εθνικό επίπεδο περιλαμβάνανε:

 • τις πλέον συναφείς τάσεις στην αγορά εργασίας,
 • τις πραγματικές και καινοτόμες έννοιες και εξελίξεις που αφορούν στην συμβουλευτική και ανάπτυξη σταδιοδρομίας στο πλαίσιο της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού των εταιρειών,
 • την επισκόπηση των παρόχων υποστήριξης της ανάπτυξης σταδιοδρομίας που είναι διαθέσιμες στους εργαζομένους,
 • την επισκόπηση των σχετικών ακαδημαϊκών προγραμμάτων σπουδών και των πόρων που είναι διαθέσιμα στους επαγγελματίες που ασχολούνται με την ανάπτυξη και την συμβουλευτική των εργαζομένων, και
 • τις θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις για επαγγελματίες και συμβούλους που ασχολούνται με την ανάπτυξη και την συμβουλευτική των εργαζομένων (εντός και εκτός των εταιρειών καθώς και των εταιρικών πλαισίων τους).

Αυτή η διακρατική σύνθεση των κυριότερων ευρημάτων, που παρουσιάζονται στις εθνικές εκθέσεις, δίνει μια γενική εικόνα των ιδιαιτεροτήτων των χωρών-εταίρων όσον αφορά τη στήριξη που παρέχεται στους εργαζομένους, αλλά και των ομοιοτήτων που υπάρχουν. Με βάση αυτά συμπεράσματα, θα δοθούν συστάσεις σχετικά με την ανάπτυξη του διδακτικού πλαισίου και τις ενότητες που θα αποτελέσουν το πρόγραμμα μαθημάτων στον χώρο της  Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα “Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας και Καθοδήγηση των Εργαζομένων”. Παράλληλα, θα δημιουργηθεί μια επιστημονική βάση με πόρους και υλικό που θα είναι διαθέσιμα σε όλους τους ενδιαφερόμενους μέσω του Κέντρου Πληροφόρησης. Εδώ μπορείτε να δείτε την Εθνική Έκθεση της Ελλάδας

Ήταν οι πληροφορίες αυτές χρήσιμες;
ΝαιΌχι