Skip links
isonblog02019

Advanced Aptitude Tests

Τι είναι τα Advanced Aptitude Tests (AAT);

Τα Advanced Aptitude Tests (AAT) αποτελούν μία συστοιχία 12 Τεστ τα οποία στοχεύουν στην αξιολόγηση ικανοτήτων, απαραίτητων στο πλαίσιο διαφόρων εργασιακών συνθηκών. Αξιολογείται, δηλαδή, το κατά πόσο ένα άτομο είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που είναι σύμφυτες με το ίδιο το περιεχόμενο και το αντικείμενο της κάθε επαγγελματικής δραστηριότητας. Ειδικότερα, τα τεστ της κατηγορίας αυτής μετρούν: Αριθμητική Ικανότητα, Γλωσσική Ικανότητα, Ταχύτητα και Ακρίβεια Αντίληψης, Κατανόηση και Τήρηση Οδηγιών, Αντίληψη Χώρου, Ικανότητα Αντίληψης Μηχανικών Αρχών, Παρατηρητικότητα, Προσεγγιστικός Υπολογισμός, Μηχανική Μνήμη, Απομνημόνευση με Συνειρμικό Τρόπο, Ικανότητα Σύγκρισης, και Ικανότητα Λήψης Απόφασης.

Η δημιουργία των τεστ ικανοτήτων ΑΑΤ βασίστηκε στη θεωρία γνωστικών ικανοτήτων των Cattell-Horn-Carroll (CHC), η οποία αποτελεί μία από τις πιο καθιερωμένες, επιστημονικώς αποδεδειγμένες και επιβεβαιωμένες στην πράξη προσεγγίσεις για την ανάλυση δομής των γνωστικών ικανοτήτων του ατόμου. Με βάση αυτό το θεωρητικό υπόβαθρο, ακολουθήθηκε η μεθοδολογία του Αμερικάνικου Ινστιτούτου για την Ανάλυση της Προσωπικότητας και των Ικανοτήτων (IPAT) για την ανάπτυξη της συστοιχίας.

Το κάθε τεστ από τη συστοιχία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο του ή συνδυαστικά με τα υπόλοιπα τεστ, ενώ η χορήγηση γίνεται γραπτώς ή σε ηλεκτρονική μορφή. Κάθε ένα από τα τεστ της συστοιχίας ΑΑΤ έχει καθορισμένο, σύντομο χρόνο συμπλήρωσης (από 3 έως 15 λεπτά), καθώς σκοπός είναι να αξιολογηθεί η επίδοση του εξεταζόμενου υπό χρονική πίεση. Επιπλέον, το κάθε τεστ ικανοτήτων έχει τον δικό του αριθμό ερωτημάτων.

Γιατί είναι χρήσιμη η συστοιχία AAT;

Η συστοιχία AAT μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στη διαδικασία πρόσληψης, όταν είναι απαραίτητη η συγκέντρωση πληροφοριών για τις ικανότητες και το δυναμικό του εκάστοτε υποψηφίου. Πολλές εταιρίες έρχονται αντιμέτωπες με υποψηφίους των οποίων οι δεξιότητες και ικανότητες πρέπει με κάποιον τρόπο να αξιολογηθούν. Πολλές φορές μάλιστα, εταιρίες καταλήγουν στην πρόσληψη ατόμων που δεν διαθέτουν τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο βιογραφικό τους. Στις μέρες μας, το διαδίκτυο βρίθει από άρθρα και υπηρεσίες που καθοδηγούν τους υποψήφιους προκειμένου να παρουσιάσουν μια «ιδανική» εικόνα στους εργοδότες. Ωστόσο, προκειμένου μία πρόσληψη να είναι επιτυχημένη, κρίνεται αναγκαίο οι υπεύθυνοι πρόσληψης να οπλιστούν με αξιόπιστα προγνωστικά εργαλεία, τα οποία θα αξιολογούν έγκυρα τις ικανότητες των υποψηφίων αυτών.

Με βάση την κουλτούρα και τους στόχους κάθε οργανισμού, ορίζονται εκείνοι οι δείκτες (ικανοτήτων και προσωπικότητας) που θεωρούνται σημαντικοί και απαραίτητοι για την επιτυχή διεκπεραίωση των εκάστοτε εργασιακών ρόλων και υποχρεώσεων.  Οι ικανότητες που απαιτούνται από τον εκάστοτε ρόλο συνδέονται και συνοδεύονται από συγκεκριμένες συμπεριφορές. Τα τρία στοιχεία που απαρτίζουν μία συγκεκριμένη συμπεριφορά είναι οι γνώσεις, οι ικανότητες, και η στάση του κάθε ανθρώπου απέναντι σε διάφορα γεγονότα. Η συμπεριφορά έτσι «σπάει» σε διαφορετικά μετρήσιμα μέρη.

Είναι κατανοητό λοιπόν ότι, για να καταλήξουμε στον κατάλληλο υποψήφιο, ο οποίος θα πληροί τις προϋποθέσεις του ρόλου  προς κάλυψη, άκρως απαραίτητη είναι  η πραγματοποίηση ανάλυσης του ανθρώπου σε πολλά επίπεδα. Τα συγκεκριμένα τεστ μπορούν να λειτουργήσουν ως προγνωστικοί παράγοντες της εργασιακής απόδοσης και συμπεριφοράς, γεγονός που, εκ των πραγμάτων, οδηγεί σε ορθότερη επιλογή υποψηφίων για την εκάστοτε εργασιακή θέση, ενώ εξοικονομείται χρόνος και λειτουργικά έξοδα. Έτσι, το άτομο με τις πλέον καταλληλότερες προδιαγραφές και προσόντα τοποθετείται άμεσα στην κατάλληλη θέση εργασίας.

Διαβάστε περισσότερα:

Τεστ προσωπικότητας στη συνέντευξη: Αναβαθμίστε τις προσλήψεις σας

Ήταν οι πληροφορίες αυτές χρήσιμες;
ΝαιΌχι