Skip links
entre

Entre-Forward project | Εγχειρίδιο επιχειρηματικής επιμόρφωσης και σχετικών δεξιοτήτων, πάνω στον τομέα της επιχειρηματικότητας

Η συνεχής προώθηση και ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας είναι ο κύριος παράγοντας για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Σήμερα, ο ανταγωνισμός έχει γίνει παγκόσμιος, καθώς και τα διαθέσιμα εργαλεία και οι ίδιες οι αγορές. Νέες μορφές εργασίας υιοθετούνται και η εργασία μέσω διαδικτυακών πλατφορμών, όπου οι εργαζόμενοι δεν είναι ούτε μόνιμοι, ούτε μερικής απασχόλησης, επεκτείνεται ραγδαία.

Αυτό το περιβάλλον δεν είναι εύκολο για κάποιον να το εξερευνήσει και να περιηγηθεί σ’ αυτό όταν βασίζεται μόνο σε παραδοσιακές γνώσεις. Η επιχειρηματική ικανότητα έχει καταστεί προτεραιότητα στις πολιτικές ατζέντες των σύγχρονων οικονομιών και κοινωνιών, με την πεποίθηση ότι είναι θέμα ζωτικής σημασίας για τους ανθρώπους στην καθημερινή τους ζωή, ακόμη και για εκείνους που δεν κατατάσσονται στους “επιχειρηματίες”, προκειμένου να δημιουργήσουν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες

Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη για την Κατάρτιση στο Τομέα της Επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη (2006) τόνισε ότι η κατάρτιση στο τομέα της επιχειρηματικότητας πρέπει να αντιμετωπίζεται διαφορετικά από τις γενικές σπουδές στους τομείς διοίκησης επιχειρήσεων και οικονομικών, καθώς οι επιχειρηματικές δεξιότητες απαιτούνται σήμερα σε κάθε τομέα δραστηριότητας. και πρόσθεσε ότι η κατάρτιση θα πρέπει να στοχεύει:

 • στην ανάπτυξη προσωπικών χαρακτηριστικών και δεξιοτήτων που αποτελούν τη βάση μιας επιχειρηματικής νοοτροπίας και συμπεριφοράς (π.χ. δημιουργικότητα, αίσθημα πρωτοβουλίας, ανάληψη κινδύνων, αυτονομία, αυτοπεποίθηση, ηγεσία και ομαδικό πνεύμα),
 • στη βελτίωση συγκεκριμένων επιχειρηματικών δεξιοτήτων, και
 • στην απόκτηση τεχνογνωσίας με σκοπό την επιτυχή ίδρυση και λειτουργία μιας επιχείρησης.

Από την άποψη αυτή, το έργο ENTRE-FORWARD, μέσω των αποτελεσμάτων και των συμπερασμάτων του, θα επιτρέψει την εισαγωγή ενός νέου πρωτότυπου προγράμματος κατάρτισης το οποίο θα καλύψει το κενό μεταξύ της κατάρτισης και της αγοράς εργασίας όσον αφορά τις επιχειρηματικές δεξιότητες.

Το πρώτο παραδοτέο IO1 του έργου ENTRE-FORWARD είναι μια έρευνα-μελέτη που επικεντρώνεται σε μια ανασκόπηση και αξιολόγηση των βέλτιστων πρακτικών και των υπαρχόντων μαθημάτων κατάρτισης στην Ευρώπη, καθώς και σε μια χαρτογράφηση των αναγκών της αγοράς εργασίας και των προοπτικών επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη και στις χώρες εταίρους.

Η έρευνα- μελέτη που διεξήχθη είχε ως γενικό στόχο:

 • τον εντοπισμό και αξιολόγηση όλων των βέλτιστων πρακτικών και μαθημάτων κατάρτισης στον τομέα της επιχειρηματικότητας που υπάρχουν στην Ευρώπη και ιδίως στις χώρες εταίρους,
 • τη διεξαγωγή ανάλυσης της αγοράς εργασίας με επίκεντρο τις τρέχουσες επιχειρηματικές πρακτικές και τις δεξιότητες που έχουν αποδειχθεί απαραίτητες για όσους επιθυμούν να διευθύνουν μια νέα επιχείρηση, και,
 • τον προσδιορισμό των υπαρχόντων κενών μεταξύ των αναγκών της αγοράς εργασίας όσον αφορά τις δεξιότητες και τα προσόντα ενός αποτελεσματικού επιχειρηματία και των υφιστάμενων πρακτικών/μαθημάτων κατάρτισης σε θέματα επιχειρηματικότητας, προκειμένου να δημιουργήσει ένα νέο πρωτότυπο πρόγραμμα που θα καλύψει αυτά τα κενά.

Για την καλύτερη κατανόηση και τη διαμόρφωση ενός συνόλου χαρακτηριστικών ή ιδιοτήτων της επιχειρηματικότητας η ομάδα εργασίας συμπεριέλαβε, κυρίως ευρωπαϊκά, κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά. Τα κύρια εργαλεία που χρησιμοποίησε η ομάδα εργασίας για την έρευνα-μελέτη αυτή
ήταν:

 ανασκόπηση δευτερογενών πηγών
 ομάδα εστίασης με εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενους φορείς,
 έρευνες και ένα ευρύ φάσμα συνεντεύξεων με βασικούς κυβερνητικούς φορείς, διεθνείς και τοπικές ΜΚΟ, παρόχους κατάρτισης δεξιοτήτων και άτομα σε επιλεγμένες εταιρείες και εμπορικές ενώσεις.

Το πρώτο παραδοτέο IO1 του έργου ENTRE-FORWARD είναι δομημένο στις παρακάτω τέσσερις κύριες
ενότητες.

 1. Η πρώτη ενότητα (ή ΜΕΡΟΣ Ι) εξηγεί τον στόχο της ανάλυσης, την εφαρμοζόμενη μεθοδολογία, τα ερευνητικά μοντέλα που χρησιμοποιήθηκαν και τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων στις διάφορες φάσεις.
 2. Η δεύτερη ενότητα (ή ΜΕΡΟΣ ΙΙ) αναλύει, εντοπίζει και αξιολογεί όλες τις βέλτιστες πρακτικές και τα μαθήματα κατάρτισης πάνω στην επιχειρηματικότητα που υπάρχουν στην Ευρώπη, ειδικά στις χώρες των εταίρων, με στόχο να μπορέσουν να βελτιωθούν και να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα κατάρτισης του έργου, στο πλαίσιο του τρίτου παραδοτέου IO3.
 3. Η τρίτη ενότητα (ή ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ) αναφέρεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας όσον αφορά τις επιχειρηματικές δεξιότητες. Η μελέτη της αγοράς εργασίας αναλύει τις τρέχουσες επιχειρηματικές πρακτικές και δεξιότητες που έχουν αποδειχθεί απαραίτητες για όσους θέλουν να υλοποιήσουν και να διαχειριστούν μια νέα επιχειρηματική επιχείρηση. Μέσω της κοινοπραξίας, αναπτύχθηκε μια έρευνα προκειμένου να αποκτηθούν όλες οι κατάλληλες πληροφορίες που απαιτούνται για τον προσδιορισμό των δεξιοτήτων που πρέπει να διαθέτει ένας επιχειρηματίας.
 4. Η τέταρτη και τελευταία ενότητα της έκθεσης (ή ΜΕΡΟΣ IV) αποκαλύπτει, μέσω των πληροφοριών που προέκυψαν από τις προηγούμενες ενότητες, τα κενά μεταξύ των αναγκών της αγοράς εργασίας όσον αφορά τις δεξιότητες και τα προσόντα ενός αποτελεσματικού επιχειρηματία και των υφιστάμενων πρακτικών/μαθημάτων κατάρτισης πάνω στην επιχειρηματικότητα, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα νέο πρωτότυπο πρόγραμμα που θα καλύψει αυτά τα κενά.
  Συνολικά, οι παραπάνω ενότητες θα χρησιμεύσουν αργότερα ως βάση για την ανάπτυξη των παραδοτέων IO2 (Διαδικτυακό Εργαλείο Επαγγελματικής καθοδήγησης), IO3 (Πρόγραμμα Κατάρτισης πάνω στην Επιχειρηματικότητα) και IO4 (Ηλεκτρονικός Οδηγός σχετικός με την Επιχειρηματικότητα).
Ήταν οι πληροφορίες αυτές χρήσιμες;
ΝαιΌχι